+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Sistemi za dojavu požara

Nalazite se ovde:
sistem za dojavu pozara

Sistem za automatsku dojavu požara

Sistem za automatsku dojavu požara se u grubo sastoji od sledećih elemenata:

  • Centralnog uređaja – PP centrala
  • Senzori za detektovanje pojave povišene temperature ili pojave dima – javljači požara
  • Elementi za alarmiranje – zvučni i svetlosni uređaji
  • Kablovske instalacije

Kriterijumi za izbor sistema i komponenti

Kriterijum za izbor sistema i komponenti je namena objekta i pojedinih prostora unutar objekta, unutrašnje uređenje prostora i sredstava koja se nalaze u pojedinim prostorima.

Stabilnim sistemima za dojavu požara obuhvata se prostor sa povećanim rizikom od izbijanja požara odnosno poslovni prostori, hoteli, bioskopi, pozorišta, industrijske hale, podzemne garaže sa garažnim mestima iznad 400 m2 korisne površine, tehničke prostorije i poslovni lokali.

U zavisnosti od vrste objekta i ekonomske isplativosti može se odabrati konvencionalni ili adresibilni sistem za dojavu požara.

Svi elementi stabilnog sistema za dojavu požara (dojavna centrala, automatski i ručni javljači požara, trube zvučne dojave požara i dr.) moraju biti atestirani/saobrazni tipu prema standardima SRPS EN54.XX

Centrala za dojavu požara

Savremeni centralni uređaj sistema- centrala za dojavu požara predstavlja mikroprocesorski kontrolisana adresibilna centrala zasnovana na komunikaciji sa standardnim i inteligentnim detektorima požara i ostalim elementima u okviru jedne petlje.

Centralni uređaj montira se u sopstvenom kućištu, nazidno, na visini 1.6m od nivoa poda

Uz centralni uređaj može biti predviđen telefonski automat za daljinsko signaliziranje alarma.

Na centralu se preko petlje povezuju automatski i ručni javljači požara i razni ulazno-izlazni moduli. Centrala obezbeđuje napajanje i neprekidno nadgledanje signalnih - javljačkih linija, signalizaciju prorade signalnih linija ili nastanka kvara na njima, slanje alarmnih signala do akustičnih izvora, kao i upravljanje i određene intervencije po alarmnom planu. Ona takođe obezbeđuje signale neophodne za povezivanje sistema požarne signalizacije sa ostalim sistemima odnosno izvršne funkcije centrale.

Centrala ima relejne izlaze za potrebe uključenja alarmnih uređaja, otvaranja ili zatvaranja protivpožarnih ili protivdimnih klapni, el. energije, ventilatora i sl. Centrala mora zadovoljavati standard SRPS EN54.

Javljači požara

Automatski javljači

Sagledavajući namenu objekta, moguće uzroke izbijanja požara, brzinu razvoja požara i uslove koji vladaju u prostorijama, za automatsku detekciju pojave požara predviđa se primena adresibilnog ili konvencionalnog javljača. Gustina postavljanja javljača određena je na osnovu analize navedene u projektnoj dokumentaciji.

Ručni javljači požara

Ručni javljač požara služi za ručno aktiviranje alarma u slučaju pojave požara, bez vremena provere i na taj način ima ulogu u požarnoj zaštiti za direktno alarmiranje. Postavlja se na visini 1.6m od poda. Ručni Javljač požara mora biti atestiran prema Standardima SRPS EN54.11.

Elementi za alarmiranje

Obaveštavanje prisutnih u objektu o pojavi požara vrši se pomoću svetlosno zvučnih alarmnih uređaja odnosno preko svetlosnih panoa i alarmnih sirena postavljenih po objektu.

Alarmne sirene se postavljaju na visini 2.2m od gornjeg sloja poda, a napajaju se sa centrale dojave požara.

Sirene moraju biti atestirane prema Standardima SRPS EN54.3.

Izvršne funkcije centrale za dojavu požara

Pored aktiviranja sirena, centrala za dojavu požara posredstvom relejnih izlaza smeštenih u centrali, obezbeđuje prosleđivanje signala o proradi sistema dojave požara ka razvodnim ormanima u garaži sa kojeg se napajaju potrošači elektromotornog pogona (ventilacija, odvođenje dima i natpritisak).

Kod sprinkler instalacije, sa elektro-mehaničkog presostata koji je sastavni deo sprinkler ventila, prenosi se signal na centralu dojave požara. Presostat je predviđen da pri proradi sprinkler instalacije peko pomoćnih kontakata prenosi signal na PPC.

Kablovska instalacija

U objektu povezivanje javljača međusobno i sa centralom ostvaruje se kablovima koji poseduju poboljšane osobine u slučaju požara i koji se postavljaju u bezhalogenim rebrastim crevima.

Povezivanje alarmnih sirena sa centralom predviđeno je kablovima koji poseduju poboljšane osobine u slučaju požara i zadržavaju funkciju u požaru minimalno 30 minuta. Ovaj kabl ima izolaciju koja je otporna na plamen minimalno 180 minuta, ispitan prema standardu IEC60331 i zadržava funkcionalnost u požaru minimalno 30 minuta, ispitan prema standardu DIN4102 T12.

Povezivanje energetskog ormana sa centralom, radi isključenja ventilacije u slučaju požara, predviđa se kablovima koji poseduju poboljšane osobine u slučaju požara i zadržavaju funkciju u požaru minimalno 90 minuta. Ovaj kabl mora imati izolaciju koja je otporna na plamen minimalno 180 minuta, ispitan prema standardu IEC60331 i zadržava funkcionalnost u požaru minimalno 90 minuta, ispitan prema standardu DIN4102 T12.

Napajanje centrale izvešće se sa posebnog strujnog kruga, vidno obeleženog sa najbliže energetskog ormana u objektu. Za to se takođe predviđa kabl koji poseduju poboljšane osobine u slučaju požara

 
© 2015. Vatrosprem Inovacije