+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Zaštita od požara

Nalazite se ovde:

Usluge iz oblasti zaštite od požara

 • Izrada Projekata stabilnih instalacija za zaštitu od požara
 • Izrada Projekata stabilnih instalacija za dojavu požara
 • Izrada Projekata zaštite od požara kao i projekata koji su neophodni za dobijanje saglasnosti na Projekat zaštite od požara (AG, mašinski, ViK, elektro, itd.)
 • Izrada Projekata o zonama opasnosti
 • Izrada i dopuna Pravila zaštite požara
 • Izrada Procene ugroženosti od elementarnih i drugih nezgoda
 • Izrada Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 • Izrada Plana zaštite od udesa
 • Izrada Programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
 • Obuka i testiranje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacije sa putevima evakuacije, prolazima, prilazima, izlazima, pešačkim komunikacijama i obeležavanje evakuacionih puteva
 • Pružanje usluga referenta ili rukovodioca za organizaciju i sprovođenje mera zaštite od požara
 • Mesečni preventivni nadzor za poslove Zaštite od požara
 • Logistička podrška prilikom Tehničkog prijema objekta vezano za protivpožarnu zaštitu
 • Isporuka i ugradnja opreme svih vrsta stabilnih sistema za gašenje požara
 • Ugradnja, periodični pregledi i funkcionalna ispitivanja svih vrsta stabilnih sistema za gašenje požara
 • Instalacija za gašenje penom
 • Instalacija za hlađenje rezervoara za TNG i naftnih derivata
 • Instalacija sa ugljendiosidom (CO2)
 • Sprinkler instalacija
 • Drendžer instalacija
 • FM200 istalacija
 • Novec1230 instalacija
 • Instalacija za zaštitu kuhinja i kuhinjskih napa
 • Instalacija za zaštitu transportnih sredstava i autobusa
 • Ugradnja, periodični pregledi i funkcionalna ispitivanja stabilnih sistema za dojavu požara
 • Ugradnja, periodični pregledi i funkcionalna ispitivanja stabilnih sistema za detekciju gasova
 • Servis i rekalibracija sistema za detekciju gasa
 • Ugradnja, periodični pregledi i funkcionalna ispitivanja klapni otpornih na požar i sistema za automatsko zatvaranje protivpožarnih vrata
 • Ugradnja, periodični pregledi i funkcionalna ispitivanja ostalih sistema protivpožarne zaštite
 • Ugradnja panik svetiljki i provera njihove ispravnosti
 • Kontrolni pregledi i ugradnja elektro instalacija niske struje
 • Kontrolni pregledi i ugradnja gromobranskih instalacija
 • Redovno čišćenje hauba i ventilatora za odvođenje masnih para iznad termo-blokova
 • Mesečno održavanje liftova
 • Isporuka i servisiranje svih vrsta PP aparata
 • Snabdevanje rezervnim delovima za PP aparate
 • Isporuka i ispitivanje zidnih, nadzemnih i podzemnih hidranata
 • Isporuka hidrantskih ormarića za navedene hidrante
 • Isporuka hidrantske opreme
© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web